İŞÇİMENLER KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

GİRİŞ

 

İşbu İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ ( “Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( “KVK Kanunu” ya da “Kanun”) kapsamında; İŞÇİMENLER KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( “Veri Sorumlusu” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimizin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. İşbu konunun en önemli kısmını ise; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Veri Sorumlusu, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almaktadır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVK Kanunu’ nun 3. Maddesi uyarınca “Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup;  İşçimenler Konveyör Bant Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Adres: Kemalpaşa OSB Mah. 39 Sk. No: 6 Kemalpaşa / İZMİR

Vergi Dairesi/ No: Kemalpaşa Vergi Dairesi / 4821179118

Kep Adresi: iscimenlerkonveyorbant@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: www.iscimenler.com.tr

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVK Kanunu’ nun 10. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında aşağıdaki bilgileri ilgili veri sahiplerine sunarak KVK Kanunu’da bahsedilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecektir:

Ø  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Ø  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Ø  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Ø  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Ø  11. maddede sayılan diğer hakları.

Veri Sorumlusu faaliyetlerini yürütürken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metnini hazırlamakta ve bunları ilgili kişilere sunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Veri Sorumlusu; kişisel verileri, KVK Kanunu m.10 kapsamında ilgili bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirerek, Veri Sorumlusu veri işleme amaçları uyarınca, KVK Kanunu m.4'te öngörülen ilkelere, KVK Kanunu m.5 ve m.6'da hüküm altına alınan şartlardan en az birine uygun şekilde ve ilgili amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

1.      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

2.      İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3.      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

4.      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

5.      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

6.      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

7.      Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

8.      Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

9.      Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

10.   Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

11.   İş Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

12.   Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

13.   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması Ve İcrası

14.   Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

15.   Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

16.   Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve Yönetilmesi

17.   Tedarikçi Ve/Veya İş Ortağı Çalışanlarına Yan Hak Ve Menfaatlerin Planlanması Ve İcrası

18.   Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi

19.   İş Ortakları Ve/Veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

20.   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve İcrası

21.   Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi

22.   Müşteri Talep Ve/Veya Şikayetlerinin Takibi

23.   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

24.   Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

25.   Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

26.   Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

27.   Denetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve İcrası

28.   Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

29.   İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

30.   İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

31.   Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

32.   Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

33.   Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

34.   Verilerin Doğru Ve Güncel Olmasının Sağlanması

35.   Veri Sorumlusu Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

36.   Veri Sorumlusu Malvarlığının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

37.   Veri Sorumlusu Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası

38.   Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri Sorumlusu hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri sorumlusu bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt içinde Üçüncü Kişilere Aktarılması

KVK Kanunu’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan ve işbu Politika’da açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aktarılabilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt içinde Aktarılması

Veri Sorumlusu, ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini, kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ilkelere uygun bir şekilde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili kişinin onayının alınmasına hassasiyet gösterilmekte ve yeterli teknik ve idari önlemler alınarak özel nitelikli kişisel veriler yurt içinde aktarılmaktadır. Ancak Kanun, bazı istisnai durumlarda açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasına izin vermiştir.

Buna göre; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler de ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Sorumlusu işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilecektir. Veri sorumlusu işbu konuya ilişkin kişisel veri sahibini KVK Kanunu m.10 kapsamında aydınlatmakta ve açık rızasını almaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

KVK Kanunu genel ilkeleri ile KVK Kanunu Madde 8 ve Madde 9 da yer alan veri işleme şartları dahilinde Veri Sorumlusu aşağıda tabloda açıklanmış olan taraflara kişisel veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir;

 

VERİ AKTARIMI YAPILACAK KİŞİLER

TANIM

AMAÇ

İş Ortağı:

Veri Sorumlusu’nun faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımının yapılması

Tedarikçi:

Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli hizmet sunan taraflar

Veri Sorumlusu’nun tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasının sağlaması

Danışman:

Veri Sorumlusu’nun tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetler aldığı,  işbirliği yaptığı taraflar

Danışmanın Veri Sorumlusu ile kurduğu iş ilişkisinin amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımının yapılması

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları:

 

Hukuken Veri Sorumlusu’ndan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımının yapılması

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri:

Hukuken Veri Sorumlusu’ndan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verileri paylaşımının yapılması

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

Veri Sorumlusu, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, Anayasa'ya, KVK Kanunu'na ve ilgili diğer yasal mevzuata uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu' nun 4. maddesinde yer alan ilkelerin, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunması ve tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmesi Veri Sorumlusu 'nun önceliği olup, veri işleme süreçlerinde dikkate alınan bu ilkeler aşağıda yer verildiği gibidir. 

·        Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Şekilde İşlenmesi 

·        Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

·        Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme

·        Kişisel Verileri İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak İşleme 

·        Kişisel Verileri Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Süre Kadar Muhafaza Etme

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Anayasa'nın 20. maddesi ve KVK Kanunu' nun 5.1. maddesi gereğince, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Veri Sorumlusu işbu yasal düzenlemeler doğrultusunda, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin açık rızasını almaya her zaman özen göstermektedir. Ancak Veri Sorumlusu KVK Kanunu 'nun 5.2. maddesi gereğince aşağıdaki şartların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın kişisel verileri de işleyebilmektedir. 

·        Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

·        Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

·        Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Açık Rızanın Alınamaması

·        Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile Doğrudan İlgili Olması

·        Şirketin Hukuki Sorumluluğunun Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması 

·        İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Veriler

·        Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması 

·        Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu' da bazı kişisel verilere, ayrımcılık potansiyeline sahip olmaları ve hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine yol açabilecekleri gözetilerek özel önem verilmiş ve bu veriler "özel nitelikli kişisel veri” olarak adlandırılmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından, işbu Politika’ da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı hainde işlenmektedir. Buna göre;

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler; Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde diğer bir ifade ile tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmasın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler; Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sorumlusu, kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişileri KVK Kanunu' nun 10. Maddesi kapsamında hakları ve haklarını ne şekilde kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.       KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

a.      Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

b.     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

c.      Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

d.     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

1.      Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

2.      Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

3.      Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

4.     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Veri Sorumlusuna ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

a.     www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Kemalpaşa OSB Mah. 39 Sk. No: 6 Kemalpaşa / İZMİR adresine şahsen başvuru ile;

b.     www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Kemalpaşa OSB Mah. 39 Sk. No: 6 Kemalpaşa / İZMİR adresine kargo ya da posta vasıtasıyla,

c.      www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun iscimenlerkonveyorbant@hs01.kep.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi Başvuru Formu” nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KURULU’NA ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sorumlusu cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Veri Sorumlusuna iletmesi durumunda Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.