İŞÇİMENLER KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

1-     Genel Bilgiler ve Kullanım Amacı:

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu; İŞÇİMENLER KONVEYÖR BANT SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  ( “Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun ( “KVK Kanunu” veya “Kanun”) 11. Maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri ( “İlgili Kişi” veya “Veri Sahibi”) ilgili madde kapsamında sayılan haklarını Kanun’un 13.üncü maddesi kapsamında yapılması öngörülen “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanır.

Veri Sahibi KVK Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusuna başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilir;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.       KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Veri sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

2-     Başvuru Yolu:

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

a.      www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Kemalpaşa OSB Mah. 39 Sk. No: 6 Kemalpaşa / İZMİR adresine şahsen başvuru ile;

b.     www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Kemalpaşa OSB Mah. 39 Sk. No: 6 Kemalpaşa / İZMİR adresine kargo ya da posta vasıtasıyla,

c.      www.iscimenler.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun iscimenlerkonveyorbant@hs01.kep.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile.

 

Yukarıda belirtilen şekiller Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Veri Sorumlusu tarafından ayrıca duyurulacaktır.

3-     Veri Sahibi Bilgileri

Yapmış olduğunuz başvuru ile ilgili Veri Sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Veri Sorumlusu’nun içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda talep edilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek, sizin adınızı kullanarak tarafımızı yanlış yönlendirmek suretiyle yapılabilecek üçüncü kişi başvurularının önüne geçebilmek, aynı ad ve soyad sahibi kişilerin başvurularını ayırabilmek için ve verilerde karışıklığa sebebiyet vermemek amacıyla talep edilmektedir.

 

Veri Sorumlusu ile ilişkiniz:

Müşteri:

 

Çalışan Adayı:

 

Çalışan:

 

İş Ortağı:

 

Diğer:

Ad- Soyad            :

 

 

TC No                   :

 

 

İletişim adresi      :

 

 

Telefon numarası:

 

 

E-posta                 :

 

 

Faks No                :

 

 

Tebligat Adresi    :

 

 

 

 

4-     Talep Sonucunun İletilmesi:

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin

Sonuç adresime postalansın

Sonuç faks olarak iletilsin

Elden teslim almak istiyorum

 

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

5-     Başvuru Konusu:

Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz.

 

 

6-     Veri Sahibi Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

VERİ SAHİBİ

 

Adı Soyadı         :

 

Başvuru Tarihi   :

 

İmza                   :